Hærland IL | Referat fra HILs årsmøte 2020
21665
post-template-default,single,single-post,postid-21665,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Referat fra HILs årsmøte 2020

Referat fra HILs årsmøte 2020

Referat årsmøte 10. mars 2020

Møte: Årsmøte i Hærland IL
Tidspunkt: 19:00
Sted: Bøndernes hus, Hærland
Sakslista:  

1.    Godkjenning av stemmeberettigede (bare medlemmer har stemmerett)

2.    Godkjenning av innkalling og sakliste

3.    Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.    Behandle idrettslagets årsberetninger

5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6.    Innkommende saker:

a.    Orienteringer fra styret

7.    Fastsette medlemskontingent

8.    Vedta idrettslagets budsjett

9.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10.  Valg:

a.    Hovedstyret med varamedlemmer

b.    Aktivitetsgrupper

c.     2 revisorer

d.    Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Hærland IL kalles heretter HIL i referatet.

 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede
(bare medlemmer har stemmerett)

8 stk medlemmer møtte, alle stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3: Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Møteleder ble valgt til Helge Lars Berger. Referent ble Lars Erik Erøy. Johnny Hammersborg og Helge Gabriel Lundeby ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetninger
Lagets leder Maren leste hovedstyrets beretning, Wenche leder fotballgruppa leste skigruppas beretning, og Tore-Ingar Engen leste skigruppas beretning og sluttrapporten fra oppgraderingen på Myrås. Alle beretningene ble godkjent.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Jon Inge Solberg (kasserer) orienterte om hovedstyrets regnskap. Det viste i 2018 et overskudd på 28 701 etter overføringer til skigruppa og fotballgruppa. Egenkapitalen til Hærland IL er kr 271 414. Fotball gruppen hadde i 2018 endel lavere aktivitet, men et resultat på 65 038 kr og en egenkapital på 200 703. Skigruppa har et årsresultat på – 74 213 kr. Årsaken til dette er oppgradering av lysløypa. På årsmøtet i 2018 ble det besluttet å kunne benytte inntil kr -261 950 av skigruppas bankbeholdning. Sluttregnskapet viser at det ble brukt kr -94 755. Egenkapitalen er per 31.12.18 kr 265 020

Regnskapssammendraget for Hærland IL viser et overskudd på kr 19 525, og en egenkapital på kr 747 479 per 31.12.2018

Regnskapet godkjennes enstemmig som fremlagt, uten anmerkninger.

Sak 6: Innkommende saker

a)   Orientering fra styret om samarbeidet med Mysen IF.
Tore-Ingar Engen orienterte om samarbeidsmodellen på vegne av styret. Det ble også lagt frem en modell for dette som inngår i årsberetningen for 2018. Dette er en modell som vil videreutvikles også utover i 2019. Årsmøtet tok dette til orientering.

Sak 7: Fastsette medlemskontingent
Kontingenten for 2019 holdes på samme nivå som i 2018

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett
Kasserer Jon Inge Solberg orienterte om hovedstyrets, fotballgruppa og skigruppas budsjetter for 2019. Budsjettene ble vedtatt som fremlagt.

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Maren orienterte om oppdateringene som er gjort i organisasjonsplanen, nemlig at samarbeidsmodellen med Mysen IF er lagt inn. Punkt om oppfølging av politiattest settes inn som en del av styremøtet i april i årshjulet. Organisasjonsplanen ble godkjent.

Sak 10: Valg

Hovedstyret Navn 2019
Leder Jon Inge Solberg Velges for 1 år
Nestleder Helge Lars Berger Gjenvalg for 1 år
Kasserer Glenn Moe Velges for 2 år
Styremedlem Johnny Hammersborg Velges for 2 år
Styremedlem (leder Fotball) Helene Brandsrud Velges for 1 år
Varamedlem (leder ski) Tore-Ingar Engen Gjenvalg for 2 år
Fotballgruppa
Leder fotballgruppa Helene Brandsrud Velges for 1 år
Medlem fotballgruppa Elin Bergerødegård Velges for 2 år
Møter i samarbeidsutvalget Tore-Ingar Engen Velges for 1 år
Møter i samarbeidsutvalget Helge Lars Berger Velges for 1 år
Skigruppa
Leder skigruppa Tore-Ingar Engen Gjenvalg for 1 år
Medlem skigruppa Bjørn Berntsen Gjenvalg for 2 år
Medlem skigruppa Ingar Gundersen 1 år igjen
Idrettskolen
Leder Maren Hersleth Holsen Gjenvalg 1 år
Medlem Gruppa finner egne kandidater
Medlem Gruppa finner egne kandidater
Revisor
Wenche Berge Velges for 2 år
Mats Finne 1 år igjen
Arne Berges minnefond
Administreres av hovedstyret
Representanter Bøndernes hus
Vararepresentant, fast rep. Jon Anders Brandsrud Velges for 1 år
Valgkomite
Helge Gabriel Lundeby 1 år igjen
Maren Hersleth Holsen Velges for 3 år
Lars Erik Erøy Velges for 2 år

 

 

 

____________________

Lars Erik Erøy

Referent

 

 

____________________   ____________________
Helge Gabriel Lundeby   Johnny Hammersborg
No Comments

Post a Comment