Hærland IL | DEN LILLE BLÅ
21546
page-template-default,page,page-id-21546,page-child,parent-pageid-19212,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

DEN LILLE BLÅ

RETNINGSLINJER FOR HÆRLAND IL FOTBALL

BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL

1.         FORMÅL

Dette heftet er ment å være Hærland IL fotballs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen (7-16 år). Alle medlemmer (spillere, trenere, ledere og foreldre) må være lojale mot de retningslinjene som er nedfelt i denne planen. Formålet med denne håndboka er å gi alle som ønsker det innsikt i hvordan Hærland IL fotball drives og hvilke retningslinjer og mål som er nedfelt i klubben.

1.2       REVISJON

Styret i fotballgruppa godkjenner/vedtar revisjoner av retningslinjene.

1.3       INNHOLD

I tillegg til dette heftet vil mye informasjon bli lagt ut på idrettslagets hjemmesider <a href=»http://www.hærlandil.no/»>www.hærlandil.no</a> . Dette gjelder blant annet informasjon om kontaktpersoner for de ulike funksjoner og ansvarsområder i fotballgruppa.

2.         ORGANISERING

HIL fotball ledes av et fotballstyre. Fotballstyret velges på idrettslagets årsmøte i mars hvert år.

Fotballstyret 2011/2012 består av følgende personer:

Leder: Wenche Lintho (wenchebergland@yahoo.no) – tlf:959 74 454

Barn/ungdomsleder: Wenche L. Bergland (wenchebergland@yahoo.no) – tlf: 95974454

Kasserer: Jon Inge Solberg (joninge_s@hotmail.com) – tlf: 906 51 368

Sekretær: Anne Karin Stenrud (astenrud@c2i.net) – tlf: 99732141

Styremedlem: Ronny Lia (ronny-lia@hotmail.com) – tlf: 95126112

2.1       Informasjonsflyt

Informasjon fra fotballstyret skal gå direkte til de enkelte lagenes trener/oppmann.Trener/oppmann er ansvarlig for at nødvendig informasjon når ut til spillere og foresatte. HIL fotball legger ut mye informasjon pålagets Facebook-sider samt mer sttisk informasjon på  www.hærlandil.no .

Fotballgruppa avholder minst 2 trenermøter pr. sesong, der planlegging og evaluering av sesongen er temaer. Dette er viktige møter der mye informasjon blir gitt.

2.2       Lag 2018

HIL fotball v/fotballstyret bestemmer hvert år hvilke lag som skal meldes på i serie og cuper. Påmeldingsfrist for lag fra 10 år og oppover er 15. januar.

Påmeldingsfrist for lag under 10 år er 15. februar.

For sesongen 2018 er det påmeldt følgende lag:

Gutter 12 år            9-er fotball (samarbeidslag med Mysen – Mysen IF/HIL)

Gutter 13/14 år            11-er fotball (samarbeidslag med Mysen – Mysen IF/HIL)

Gutter 15 år            11-er fotball (samarbeidslag med Mysen – Mysen IF/HIL)

Gutter 19 år            11-er fotball (samarbeidslag med Mysen – Hærland IL/MIF)

Senior            11-er fotball (samarbeidslag med Mysen – Mysen IF/HIL)

Alle lag kan bestå av både gutter og jenter.

2.3       Støtteapparat

Alle lag skal ha minst 2 trenere. Lag opp til 13 år trenes i utgangspunktet av engasjerte foreldre/trenere rekruttert internt i klubben. Fra 13 år ønsker klubben at lagene trenes av personer med trenererfaring / trenerkurs. Disse personene kan gjerne være foresatte.

Alle lag skal ha en foreldrekontakt som er foreldre/foresattes kontaktpunkt opp mot lagets trenere og fotballstyret. I tillegg skal hvert lag ha en dugnadsansvarlig som er ansvarlig for å innkalle til fotballgruppas dugnader. Dersom det enkelte lag ønsker å ha kiosk på sine hjemmekamper skal det oppnevnes en kioskansvarlig for hvert lag.

Trenerens oppgaver:

 • legge en plan for treninger, treningskamper, seriekamper og cuper (sammen med oppmann)
 • planlegge og lede lagets treninger
 • lede laget under kamper
 • delta på fotballgruppas trenermøter

Oppmannens oppgaver:

 • legge en plan for treninger, treningskamper, seriekamper og cuper (sammen med trener)
 • lage liste over lagets spillere med personalia (skal leveres til styret til bruk for utsendelse av treningsavgift)
 • sørge for å ha legeveske og drikkeflasker tilgjengelig for laget
 • være kontaktperson for lagets motstandere i trenings- og seriekamper
 • oppdatere lagets side på Facebook eller skaffe en person i tilknytning til laget som kan gjøre dette

Dugnadsansvarliges oppgaver:

 • være fotballstyrets forlengede arm inn mot hvert lags foreldre/foresatte
 • innkalle til Hærland IL fotball`s 3-4 årlige dugnader

Kioskansvarliges oppgaver:

 • sjekke ut lagets behov og evnt. ønske om kiosk på hjemmekamper
 • sette opp vaktliste på kioskbemanning på hjemmekamper
 • ha ansvaret for innkjøp
 • ha ansvaret for kasse

3.         MÅL OG VERDIER

Hærland IL fotball skal gi så mange barn som mulig et fotballtilbud som skaper glede, gir trivsel, trygghet, mestring og utfordringer.

Et mål i Hærland IL fotball er å ta vare på flest mulig spillere lengst mulig, og stille lag i flest mulig årsklasser. Dette kombinert med differensiering skal sikre at det også blir gitt et godt tilbud til de som ønsker å trene mye og vil se hvor langt de kan nå innen fotballen.

Hærland IL fotball skal arbeide for:

 • Positive fotballopplevelser
 • Gode holdninger og god helse
 • Trivsel og trygghet
 • Ferdigheter og kompetanse

3.1.      Positive fotballopplevelser

Å delta i fellesskap med venner og venninner er i seg selv positivt. Alle skal gis følelsen av å lykkes. Det er en prioritert oppgave for klubbens trenere og lagledere å sørge for at rammene for dette er tilstede.

3.2         Gode holdninger og god helse

I fotballsammenheng kan, til en viss grad, respekt benyttes som synonym for gode holdninger. Hærland IL fotball skal være en arena for utvikling av gode sosiale ferdigheter. Respekt, toleranse, fair play og positivitet skal derfor være sentrale stikkord.

Spillerne skal vise respekt for:
Trener/lagleder –          Lytt og vær positiv
Medspillere                 –          Gi ros, akseptèr feil og vær positiv
Motspillere                  –          Vis god sportsånd og fair play
Dommer                      –          Akseptèr avgjørelser og unngå negative kommentarer

Klubben skal oppmuntre til allsidighet, egenaktivitet og tilrettelegge for at fotballen kan kombineres med andre idretter. Hærland IL fotball skal også stimulere til en god treningskultur blant våre medlemmer. Spillerne må også i tråd med at de blir eldre få kunnskap om nytten av egentrening, kosthold, hvile og verdien av å ha fokus på skolearbeid og utdanning parallelt med idrettssatsingen.

3.3       Trivsel og trygghet

Gjennom tilrettelagt aktivitet skal klubben sørge for at det er trivselselementet som står i fokus i klubbens aktiviteter. Vi driver breddeidrett hvor vi innenfor rammene også kan gi et ekstra tilbud til de mest ivrige. Hovedaktiviteten vår skal imidlertid være å få med flest mulig lengst mulig. For å lykkes med dette må derfor trivsel på og utenfor banen være sterkt prioritert.

Klubbkulturen skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i lokalmiljøet. Dette innebærer bl.a. at klubbens medlemmer skal legge vekt på å framstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel.

TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL

3.4        Ferdigheter og kompetanse

Utvikling av spillernes ferdigheter og trenernes kompetanse skal skje gjennom:

 • Ferdighetsmerker
 • Differensiering
 • Hospitering
 • Representasjon på sonenivå
 • Representasjon i Sparebankenes talentfotball
 • Tilby kurs til trenere
 • Flest mulig lag på de ulike årstrinn

Fotball skal spilles – ikke sparkes!

Fokusèr på basisferdigheter med ball i alle aldersgrupper.

4.         FORVENTNINGER TIL KLUBBEN OG DENS MEDLEMMER

Klubben/ungdomsavd.

 • Gi tilbud til alle barn og unge som vil spille fotball
 • La spillerne utvikle seg etter egne forutsetninger
 • Arbeide for barnas beste
 • Utvikle anlegg, trenere og ledere
 • Arbeide for styrket helhets- og klubbfølelse

Spillere

 • Vise respekt for med- og motspillere, dommere, trenere, ledere og klubben
 • Ikke være med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel
 • Møter presis til trening og kamp, melder fra hvis du ikke kan komme
 • Tar ansvar for klubben og lagets utstyr og deltar i å klargjøre og rydde etter trening og kamp
 • Tap og vinn med samme sinn
 • Ved evnt. gjentatt dårlig oppførsel kan spillere bortvises fra trening/kamp. I en slik situasjon skal foreldre/foresatte orienteres omgående.
 • Ikke alle er like gode ferdighetsmessig, men alle kan vise god innsats og gode holdninger

Trenere/oppmenn

 • Vær et godt forbilde. Vær bevisst på at spillere legger mer vekt på hva du gjør enn hva du sier.
 • Lær spillerne å vise respekt for med- og motspillere, dommere, ledere og klubben
 • Informèr og innvolvèr foreldre – bli sammen enige om ambisjons- og aktivitetsnivået før sesongen
 • Møt presis og forberedt til trening og kamp
 • Delta på klubbens trenermøter
 • Søk kompetanse, ta trener- og lederkurs

Foresatte

 • Bidra i klubbarbeidet, spør hva du kan gjøre for klubben og barna
 • Oppmuntre alle spillere -ikke bare eget barn
 • Vis respekt for motstandere og dommere
 • Respektèr klubbens og trener / leders arbeid
 • Delta aktivt på foreldremøter
 • Bidra til en positiv idrettsopplevelse
 • Dersom du ønsker å ta opp noe med trener/lagleder så gjør det etter kamp/trening –  ikke midt under aktiviteten.

Foreldrevettregler

1.                  Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det.

2.                  Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget barn.

3.                  Gi oppmuntring i medgang og motgang.

4.                  Respektèr trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen.

5.                  Se på dommeren som en veileder – respektèr avgjørelsene.

6.                  Stimulèr og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press.

7.                  Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet

8.                  Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.

9.                  Vis respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

10.              Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du.

11.              Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja.

12.              Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier.

5.         SPILLERUTVIKLING

Alle barn og unge som spiller fotball i Hærland IL fotball skal få muligheten til å utvikle sine ferdigheter og interesse for å spille fotball.

&nbsp;

5.1        Jevnbyrdighetsprinsippet

Alle spillere skal få delta med like muligheter. Sentralt i barne- og ungdomsfotballen er at trenere og ledere skal jobbe for jevnest mulig kamper. Det er morsomst for begge lag. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen. Jevnbyrdighet bør også praktiseres på trening. NB! Trenerne KAN skille på spilletid i tilfeller der for eksempel en spiller har dårlig treningsfremmøte.

5.2        Forventningsavklaringer og medbestemmelse

Inkludèr og involvèr spillere og foreldregruppa i fastsettelse av lagets aktivitetsnivå. Dette er særlig viktig ettersom spillerne blir eldre og det kan være til dels store forskjeller i ambisjonsnivå.

5.3  Differensiering

Differensiering er å gi spillere ulike utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. I treningsarbeidet kan dette gjøres ved å variere øvelsene slik at disse er tilpasset enkeltspillernes ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov.

 

5.3.1        Virkemidler for de som ønsker mer utfordringer:

 • Morsomme og godt organiserte treninger stimulerer til egenaktivitet!
 • Gi gjerne en ekstratrening ukentlig for de ivrigste barna (kan være med eget lag eller med et annet lag i klubben).
 • Del inn lag og grupper på trening på en smidig måte, de ”beste” kan innimellom spille med og mot hverandre uten at resten oppfatter det som noe nederlag
 • Gjør sesongen lenger for de som har lyst

5.3.2        Hospitering på overårig lag

Spillere som viser gode holdninger, treningsiver, treningsvilje og gode ferdigheter bør få tilbud om hospitering på overårig lag. Ordningen skal være 100 % frivillig for spilleren og i enighet med dens foresatte.

5.3.3        Kjøreregler ved hospitering på overårig lag:

 • Hospitering opp til overårig lag bør begynne med trening
 • Oppflytting av spillere skjer i samråd mellom de involverte trenere, foreldre, spillere og ungdomsleder
 • Tilbud om hospitering skal gis via spillerens foreldre/foresatte når det er enighet, jfr. forrige punkt.
 • For jenter kan hospitering være enten sammen med jevnaldrende gutter eller på overårig jentelag.
 • Spilleren skal ikke kontaktes direkte av en trener på et annet lag før man er enig om at denne spilleren skal gis tilbud om hospitering. Ved ønske om å ha med underårig på kamp skal spørsmålet rettes til ansvarlig trener på underårig lag FØR det avtales med foreldre og deretter spiller. Dette kan enten avtales fra kamp til kamp eller for en gitt periode og dette skal evalueres.
 • Spillerne som flyttes opp skal ha tilstrekkelig med spilletid når de hospiterer. Ingen skal flyttes opp for å sitte på benken. Spilleren skal ikke spille mer enn to seriekamper pr. uke. Dette fordi spillerne også skal få tid til å trene.
 • I avtalt periode bør også spiller delta på eget lag, slik at i praksis erstattes en trening i eget lag med trening i overårig lag, eller som ekstra trening i tillegg til eget lag.
 • Sone- og kretslagsaktuelle spillere skal hospitere opp på overårig lag både i trening og kamp forutsatt at foreldre og spiller ønsker dette.
 • Trenermøtene i klubben er forumet hvor hospitering diskuteres. Her skal det tas opp hvilke spillere som skal hospitere, og hvordan ordningen fungerer.
 • Ved hospitering skal ikke spiller utsettes for et sportslig nivå som er langt over spillerens ferdigheter.
 • Spørsmål angående hospitering kan rettes til ungdomsleder i Hærland IL fotball.

5.4.2       Stille lag i høyere aldersklasse

Et alderstrinn kan melde på lag fra alderstrinnet i en høyere årsklasse. Dette kan gjøres for enkeltturneringer og/eller seriespill. Lag som spiller i høyere årsklasse kan ha en stamme av spillere som kompletteres av ekstraspillere på rullering blant de øvrige spillerne på trinnet. Spillere skal ikke utsettes for et sportslig nivå som er langt over spillernes ferdigheter. HILfotball v/fotballstyret skal godkjenne påmelding av lag i høyere årsklasse.

 

5.5       Frivillig trening

 

5.5.1    Aldersblandede treningsgrupper

Det kan legges til rette for at spillere med et talent og/eller treningsiver utover gjennomsnittet på sitt nivå kan delta på frivillige treninger sammen med spillere fra ulike aldersnivå. En slik treningsgruppe kan gjerne være et samarbeid mellom lag for å forlenge sesongen, eller korte ned på ferien for de ivrigste spillerne.

 

5.5.2    Egne keepertreninger

Et annet eksempel på en slik aldersblandet treningsgruppe kan være treningsøkter for keepere på tvers av alder med særlig fokus på keeperferdigheter og med keepertrener tilstede.

 

5.5.3    Ekstra treninger / åpen for alle treninger

Det kan også legges til rette for frivillige treninger eller åpne dager på Hærland stadion hvor alle spillere innenfor et aldersintervall eller hele klubben inviteres. Hvis slike treninger arrangeres av klubben skal det være voksenpersoner tilstede og sikkerhetsutstyr som leggskinner skal benyttes for at klubb- og spillerforsikring er gjeldende.

 

5.5.4    Tilrettelegge for uorganisert trening

HIL fotball skal tillate at anlegget vårt også brukes til uorganisert trening. Ingen som spiller fotball skal ”jages” vekk fra Hærland stadion. P.g.a. vedlikehold av banene og lignende kan spillere henvises til annet område, men alle skal tillates å være der.

 

6.         RETNINGSLINJER FOR ALDERSTRINNENE 6-16 ÅR

FOTBALL ER GØY – IKKE MAS!

6.1       Aldersgruppe inntil 12 år: Barnefotball

Med barnefotball menes all organisert fotball for gutter og jenter opp til og med 12 år, i praksis betyr dette de som spiller 5-er og 7-er fotball. NFF har laget 8 ”regler” for hvordan god barnefotball bør drives. HIL fotball ønsker at disse legges til grunn for aktiviteten i klubben.

Barnefotball-regel 1:

Barnefotball er lekbetont!

Barnefotballen er barns første møte med organisert fotball. Organisert i den form at man har drakter og spiller på baner. Men husk at dette skal være lek – ikke blodig alvor. Det sistnevnte kommer tidsnok likevel. Og førsteinntrykket betyr mye – ja kanskje alt. La barna ha det gøy, la dem leke – og la resultatet være underordnet. Det viktigste resultatet du kan få er fornøyde barn som bygger opp vennskap gjennom samhandling.

Barnefotball-regel 2:

Det viktigste er å være sammen med venner!

Barna søker først og fremst til fotballen for å være sammen med venner. Det er dette samholdet vi skal framelske – og det er et slikt samhold som skaper lagånd. La derfor venner / venninner trene sammen og spille på samme lag!

Barnefotball-regel 3:

Alle skal spille like mye!

Ingen blir bedre av å sitte på benken og alle synes det er gøy å spille. Dessuten er det ingen som vet hvem som blir best som voksen. Trivselen og ferdighetsutviklingen er viktigere enn resultatet, selv om alle synes det er gøy å vinne og å score mål. Det er derfor ikke ønskelig at noen ”topper laget” for å vinne kamper. La alle spille like mye, la alle i tur få spille fra start og la alle spille på forskjellige plasser!

Barnefotball-regel 4:

Lær barna å tåle både seier og tap!

I barnefotball kan alle delta, ingen er for dårlig og ingen er for god. Det er derfor viktig å bygge på prinsippet om jevnbyrdig motstand både i kamp og trening. Ingen liker å tape eller å vinne ”tosifra”. Ta seier og tap med fornuft – tåler de voksne å tape, lærer barna det også. Fotball er et lagspill hvor alle taper og alle vinner. En seier tar hver enkelt med seg hjem – et tap deles av alle.

Barnefotball-regel 5:

Mer trening og færre kamper!

Barn bør trene mer enn de spiller kamper. Og de bør oppmuntres til egenorganisert aktivitet. Det gjør du best ved å ha morsomme treninger. Og legg opp til et kampprogram som varierer mellom enkeltstående kamper og turneringer!

Barnefotball-regel 6:

Barnefotball – en allsidig aktivitet!

Gjennom fotballspillet får barn mulighet til å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter som for eksempel å gå, løpe, hoppe, kaste og sparke. Fotball for barn er derfor allsidig. Likevel bøer barn selvsagt få mulighet til også å drive med andre idretter, om de ønsker det. De ulike tilbudene i klubben/idrettslaget må derfor koordineres. Men det må ikke være noe krav å drive med flere idretter. Barn må få gjøre det de har lyst til.

Barnefotball-regel 7:

Fotball er et spill!

Spillet er selve kjernen i fotball. Dessverre ser vi at enkelte trenere benytter øvelser som ikke alltid virker motiverende. I barnefotballen bør en fokusere på ulike typer spill, leker og grunnleggende ferdighetsøvinger og småspill bør vektlegges mest. Unngå lange køer ved ferdighetsøvinger – flest mulig involveringer pr. spiller må være målet. Morsomt og utviklende! Sørg for å ha nok baller tilgjengelig – 1 ball pr. spiller.

Barnefotball-regel 8:

La oss gå sammen om gla`fotball for de små!

Barna skal få oppmuntring og veiledning slik at de utvikler sine ferdigheter og ser framgang. Men det skal også legges vekt på å lære dem å innordne seg i en gruppe. De voksne må gjøre hva de kan for at alle barna trives. Og husk at du som voksen er et forbilde – barn har en egen evne til å gjøre som du gjør – ikke som du sier.

 

6.2       Aldersgruppe 13-16 år: Ungdomsfotball

Med ungdomsfotball menes all fotball for spillere i alderen 13-16 år. Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø hvor de trives. Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med – uavhengig av nivå og ambisjoner.

NFF har to ulike mål med ungdomsfotballen:

 1. Vi skal ta vare på alle – vi skal legge forholdene til rette sånn at flest mulig blir i fotballmiljøet lengst mulig.
 2. Vi skal gi talentene våre best mulige forutsetninger til å bli gode spillere.

Erfaringsmessig er det i ungdomsfotballen HIL fotball opplever at frafallet blir såpass stort at det blir vanskelig å stille lag. Det er også i denne alderen det er vanskelig å finne den gode balansen som gir et godt tilbud til både talentene og til de som er med først og fremst fordi fotball er gøy og sosialt.

Det er vanlig i HIL fotball å gå over til 11-er fotball det året spillerne fyller 13 år, men det er også mulig å fortsette med sjuerfotball. Det er viktig at aktiviteten og ambisjonsnivået tilpasses spillergruppen, slik at frafallet holdes så lavt som mulig.

Det aller viktigste i ungdomsfotballen er å finne gode differensieringsordninger for spillerne – slik at alle målgrupper tilfredsstilles. Noen vil trene en gang i uka – andre vil trene ti ganger pr. uke! Samarbeid mellom årsklassene er derfor veldig viktig. For å få til gode hospiteringsordninger er det svært viktig at laget stiller seg positive til å ta imot underårige spillere på best mulig måte!

For å få til et godt samarbeid mellom årsklassene og hospiteringsordninger er det også svært viktig for HIL fotball å gjøre alt vi kan for å ha lag i flest mulig årsklasser.

 

6.2.1    Involvering og medbestemmelse hindrer frafall og skaper trivsel!

Ved overgang til 11-er fotball er det vanskeligere å bestemme seg for hvilket sportslig nivå en skal legge seg på. Kretsen tilbyr i de fleste årsklasser serier med ulikt sportslig nivå. Laget må sammen finne ut hva som passer for laget, basert på en grundig vurdering der spillere og foreldre må involveres. Lytt til erfaringer fra trenere som har vært gjennom disse utfordringene tidligere.

 

6.2.2    Topping av lag

NFF`s undersøkelser viser at mange spillere ikke ønsker at trenere i ungdomsfotballen legger så stor vekt på prestasjoner, og at de ”topper” laget sitt. Vurdèr derfor det sosiale aspektet, ferdighetsnivået, treningsiveren og ambisjonene i spillergruppa før modell velges! Det er viktig at alle spillere får et godt tilbud. Topping av lag er ingen forutsetning for å drive god spillerutvikling. Hospiteringsordninger er langt viktigere, det vil si at noen utvalgte spillere flyttes opp ett alderstrinn, enten permanent eller for en periode.

 

6.2.3    Treningsmengde / innhold

Her må vi også se an ferdighets- og ambisjonsnivået i spillergruppa. Husk at det bare er en veldig liten del av spillerne som har ambisjoner om å bli toppspillere. Disse bør få et mer omfattende tilbud enn de øvrige, i form av ulike hospiteringsordninger og tilbud om ekstratreninger. For de øvrige spillerne kan det være en grei regel å spørre dem hva slags fotballtilbud de ønsker seg.

Ungdommer som ikke har som mål og nå så langt i fotballens verden bør selv være med å definere sitt eget tilbud – ut fra egne ønsker og behov! Samtidig skal vi naturligvis arbeide med spillerutvikling for den gruppen som har talent og ambisjoner. Det handler om å differensiere tilbudet! Det som passer for Per passer kanskje ikke for Pål.

Hærland IL fotball vil klare å beholde ungdommer lenger i fotballmiljøet hvis vi spør dem hva de selv mener og ønsker!

 

6.2.4    Hva slags tilbud skal HIL fotball gi ungdom?

Som nevnt: Det viktigste er at fotballtilbudet til ungdom tilrettelegges slik at vi beholder så mange som mulig – lengst mulig. I tillegg skal de som har ambisjoner og lyst til å bli gode få de utviklingsmulighetene og utfordringene de behøver.

Ungdomsfotballen kjennetegnes først og fremst ved at det finnes mange ulike målgrupper med forskjellige ønsker, motiv og ambisjoner. Blant gutter og jenter i alderen 13-16 år finnes det en del spillere med store ambisjoner, og som trener svært målbevisst for å nå lengst mulig. Men husk: I den samme aldersgruppa finnes det svært mange med motiv og ønsker om å spille fotball et par ganger i uka i et godt og sosialt miljø.

Utfordringen blir derfor å tilrettelegge et fotballtilbud som ivaretar alles ønsker og behov. Kompetanse på trener- og lederside er her en forutsetning. NFF og kretsen tilbyr både enkveldskurs, temakurs og mer formelle trener- og lederkurs. Ta kurs!

 

7.      FØRINGER FOR AKTIVITET
 

Hærland fotball er en breddeklubb samtidig som vi skal legge til rette for å utvikle gode fotballspillere. I tabellen under ligger noen føringer for hvordan aktivitet skal legges opp i de ulike alderstrinnene. Disse føringene bygger på Norges Fotballforbund sine anbefalinger.

 

Det er viktig at aktiviteten i lagene gjenspeiler nivået som foreldre- og spillergruppa har. Det understrekes at dette er føringer, ikke absolutte ”krav”.

 

  Målsetting Sesong Treninger/uke Kamper Spillform
5-6 år Oppstartsår

Lek

Kartlegge foreldrekompetanse

Mai til september/oktober 1 pr. uke – balleker 1.året: treninger + cuper

2.året: serie + cuper

5-er
7-10 år Sosialt + lekbetont. Lære spillet, regler og basisferdigheter. Påske til oktober. Frivillig januar til påske. 1 pr. uke – evnt. 2 fra 9-10 år Serie + cuper. Alle spiller like mye og i alle posisjoner 5-er
11-12 år Sosialt + lystbetont. Sportslig utvikling, teknikk og samspill. Helårs – hvis interesse. Redusert aktivitet oktober – januar. 2 pr. uke Serie + cuper. Alle spiller like mye. Gjerne rullere på posisjoner. Treningsoppmøte og holdninger kan legge føringer for spilletid. 7-er
13-14 år Sosialt + lystbetont. Videre sportslig utvikling – samspill og roller. Kan være litt resultatorientert. Differensiert tilbud. Helårs. Redusert aktivitet oktober-januar. 2-3 pr. uke. Serie + cuper. Alle spiller. Prøve alle plasser. Treningsoppmøte og holdninger kan legge føringer for spilletid. 11-er
15-16 år Sosialt + lystbetont. Videre sportslig utvikling. Kan være litt resultatorientert. Differensiert tilbud. Helårs . Litt redusert aktivitet oktober – januar. 2-4 pr. uke Serie + cuper. Alle skal ha et spilltilbud innenfor et differensiert opplegg. 11-er