Hærland IL | Virksomhetsplanen
21578
page-template-default,page,page-id-21578,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Virksomhetsplanen

INNLEDNING

 

Hærland IL skal gi et godt og variert idrettstilbud innen breddeidrett til flest mulig i nærmiljøet. Virksomhetsplanen inneholder en overgripende del med VISJON, VERDIER, VIRKSOMHETSIDÈ, HOVEDMÅL OG DELMÅL samt en konkret handlingsplan som viser hva som kommer til å være styrende for driften av klubben. Planen vil være en overbygning for hva klubben skal vektlegge, og være med på å skape en «RØD TRÅD» for klubbens virksomhet på alle plan.

En virksomhetsplans viktigste funksjon i idrettslaget er å få alle frivillige krefter til å trekke i samme retning. De tillitsvalgte og øvrige medlemmer skal spørre seg om er:

«Hvordan skal jeg/vi arbeide for oppnå målene som idrettslaget har satt seg i planen?»

Virksomhetsplanen med handlingsplan vil gjennom å være konkret og retningsgivende også skape grunnlag for en felles profil og tettere samarbeid på tvers av de ulike aktivitetene. Handlingsplan rulleres hvert år og vedtas av årsmøtet.

Som Idrettslag skal vi jobbe for:

 • At utøvere og trenere skal føle glede for idretten i et inkluderende miljø.
 • At utøvere og trenere skal oppleve respekt og oppleve mestringsfølelse på alle nivåer.
 • At samarbeid mellom utøvere, trenere, styret og foresatte/støtteapparat skaper et godt samhold.
 • At klubben beholder et godt omdømme og rekrutterer mange nye medlemmer.

VISJON

Følgende visjon skal være retningsgivende for aktiviteten:

Hærland IL – med hjerte for bygda

Mange kaller visjonen for en ledestjerne som idrettslaget kan strekke seg etter. Visjonen bør favne så mange som mulig, og således overføres til andre områder innad i idrettslaget. For Hærland IL betyr visjonen at:

 • De skal være den viktigste og beste frivillige organisasjonen i bygda som tilbyr aktiviteter innen barne- og ungdomsidrett.
 • Gi bygdas barn og unge tilbud om organisert idrett tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner.
 • De skal bidra til et trygt og positivt oppvekstmiljø.
 • De skal bidra til at flest mulig skal finne glede, trivsel og utfordringer til å fortsette med idrett og trening inn i voksen alder.

Visjon skal vare i mange år, og revideres etter behov.

 

VIRKSOMHETSIDÈ

Virksomhetsideen er en beskrivelse av hva klubben skal drive med og for hvem, grunnlaget for dens eksistens. Virksomhetsideen må være spesifikk for hvert enkelt idrettslag.

 • Hærland IL skal skape lokal engasjement og samhold gjennom organisert idrett og fysisk aktivitet.
 • Hærland IL har som mål å være pådriver i bygda for positivitet, aktivitet og tilhørighet.
 • Hærland IL motiverer, inspirerer og veileder utøvere til videre utvikling i samarbeid med andre klubber.

Vår virksomhetsidé synliggjør at vi er et fleridrettslag som skaper idrettsglede på alle nivåer. Idrettsglede og sosialt samhold er viktige sentrale områder for felles aktiviteter og vil bidra til å utvikle innbyggere i bygda til bedre helse og muligheter for fysisk aktivitet. Felles for all aktivitet er at den enkelte får muligheter til å trene og utvikle seg selv og egen helse på sitt nivå.

Idrett har verdier på mange plan. Vi vil at våre medlemmer skal være stolte av sitt idrettslag. Fysisk og psykisk helse er viktige elementer. Sosialt samhold er en annen. Vi vil bidra til en utvikling som gir våre medlemmer en følelse av å bidra til fellesskapet.

Virksomhetsidé skal vare i mange år, og revideres etter behov.

 

VERDIER

Verdi betyr ”å ha betydning for”. Verdiene forteller noe om hvordan idrettslaget ønsker å bli oppfattet. Verdier er ment som en rettesnor for medlemmene. De skal beskrive hvordan vi er og hvordan vi i fremtiden vil fremstå i handling. Det er derfor viktig at medlemmene kan kjenne seg igjen i idrettslagets verdier og at verdiene har en mening for hver enkelt. Verdier bør vare i mange år, men revideres etter behov.

 

SAMHOLD – INKLUDERING – BEGEISTRING

 

Våre verdier signaliserer at vi er åpne og tilgjengelige for alle som ønsker å bli medlem. Hærland IL er et fleridrettslag hvor alle som ønsker det, skal få delta på sitt nivå. Hærland IL skal arbeide for å bygge felleskap med fokus på vennskap, trivsel, ærlighet og lojalitet. Hærland IL vil utvikle seg ved et godt samarbeid innad i idrettslaget og med andre frivillige i bygda. Hærland IL vil at alle skal ha et eierskap og være stolte av idrettslaget.

Hærland IL er et ansvarlig idrettslag som vil bidra til noe som er nyttig og betydningsfullt for alle i bygda. Vi skal gi noe tilbake til bygda, ved at det er rom for mangfold, hvor medlemmene skal få være seg selv, føle trygghet og hvor høy toleranse og framsnakking er i fokus.

Hærland IL vil legge vekt på å ha det gøy. Godt miljø vil bidra til å bygge oppunder vennskapet i idrettslaget, med utvikling og mestring både fysisk, psykisk og sosialt.

 

Hvordan Etterleve verdiene.

Dette kan du forvente av oss – og hvis du blir med oss så forventer vi det samme av deg:

Verdimatrise Utøvere/lag Trenere og ledere Foreldre / foresatte / andre
SAMHOLD
 • Laget står sammen
 • Gjøre hverandre gode
 • Heie på hverandre
 • Bry seg om hverandre
 • Rettferdig
 • Lojale mot fellesskapet
 • Forutsigbare – engasjerte
 • Snakke positivt om laget og klubben
 • Stiller opp for laget
 • Lojale mot felleskapet
INKLUDERING
 • Rose hverandre
 • Ønske velkommen
 • Respektere hverandre
 • Vise toleranse
 • Vise romslighet
 • Respektere hverandre
 • Legge til rette for forskjellige ferdigheter
 • Respektere forskjellige mestringsnivåer
 • Engasjerte – stille opp for klubben
 • Bry seg om klubben
 • Hjelpe / støtte hverandre
 • Delta aktivt i utvikling av felleskapet
BEGEISTRING
 • Vise glede
 • Hilse til supporterne
 • Komme til trening
 • Sosiale samlinger
 • Feire «tap og vinn med samme sinn».
 • Godt humør
 • Tålmodighet
 • Godt forberedt
 • Være nysgjerrige
 • Vil lære nye ting
 • Bruke profilerings utstyr
 • Sosiale samlinger
 • Framsnakke klubben
 • Heie på klubben

 

Samsvar med planer og strategier i IDRETTSLAGET
(spesielt sportslig plan)

Idrettslagets virksomhetsplan legger føring for hva idrettslaget skal arbeide med og prioritere. Her er det viktig at idrettslaget har samsvar mellom virksomhetsplan og idrettslagets andre planer og dokumenter. Spesielt er dette aktuelt for idrettslagets sportslige aktivitet, som beskrevet i idrettslagets sportslige plan. Den sportslige planen utarbeides i hovedsak av hovedtrener og trenere, men skal godkjennes av styret. Mål og delmål innenfor sport beskrives i både virksomhetsplan og sportslig plan, men i den sportslige plan går man mer inn på hvordan mål og delmål skal oppnås (treningsgrupper, treningsinnhold, ansvar etc.). Eksempelvis blir det ubalanse hvis man i virksomhetsplanen har mål og visjon om ”aktivitet for alle”, mens treningene på de eldste partiene i hovedsak er rettet mot å utvikle verdensmestere.

HOVEDMÅL

Hovedmål er det vi ønsker at idrettslaget skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert under delmål, samt innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å oppnå målene. Det tar tid å oppnå hovedmålet, og det kan revideres etter behov.

 

 

«Hærland IL skal legge til rette for aktivisering, felleskap og samhold i bygda, være samlingspunktet som skaper identitet»

 

 

INNSATSOMRÅDER

Med innsatsområder menes områder der innsatsen konsentreres for å nå målene. Den gir ikke noe uttrykk for omfang eller ressursbruk. Organisasjonshjulet er en modell som kan illustrere

6 sentrale innsatsområder;

 • Organisasjon
 • Trenere
 • Ledelse
 • Anlegg
 • Aktivitetstilbudene
 • Arrangement/dommer.

Idrettslaget må selv definere sine innsatsområder. Dette er innsatsområder man ønsker å prioritere, da vanlige mennesker ikke kan gjøre alt på en gang. De innsatsområder man prioriterer er også de områder hvor man konsentrerer omfang og ressursbruk. Revideres årlig.

Tabellen nedenfor viser hovedlagets og gruppenes oppgaver og ansvar sett i forhold til hverandre. Denne oppdelingen skal være styrende for planlegging og ansvarsfordeling.

Innsatsområder HIL

Innsatsområder HIL

ANSVARSFORDELING HOVEDLAGET OG GRUPPENE

Hovedlaget

Organisasjon Ledelse Trenere Arrangement Anlegg Aktivitet
Besluttende – få enhetlig

·       Økonomi

·       Markedsføring

·       Overgripende planlegging

Hovedrammer og lederutvikling

Sørge for nødvendig kompetanse blant tillitsvalgte.

Formelle avtaler og felles regler Fellesmøter og årsmøter Foreta nødvendig prioriteringer og melde fra til IR.

Inngå formelt samarbeid med aktuelle partnere.

Få inn nye aktiviteter til klubben.
Grupper
Organisasjon Ledelse Trenere Arrangement Anlegg Aktivitet
Utøvende detaljplanlegging Konkretisering og utarbeiding av planer basert på hovedlagets planer. Sørge for nødvendig kompetanse blant tillitsvalgte/lagledere Rekruttere og utdanne Avslutninger, gruppe-arr, årlige møter, medlemsmøter Melder inn behovet til hovedlaget.

Har driftsansvar et av anleggene.

Har ansvaret for gjennomføring av aktivitetene

 

DELMÅL

Delmål er som navnet tilsier steg på veien til å nå hovedmålet. Delmålene er fokusert i innsatsområder klubben har prioritert for å oppnå hovedmålet og endrer seg i takt med organisasjonen og i takt med organisasjonens utvikling. Delmål bør så langt det er mulig være SMARTE mål. Det vil si Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske, Tidsbestemte og Evaluerbare. Revideres årlig, gjennom den årlige handlingsplanen

D-mål / innsatsområder:

Organisasjon og ledelsessituasjonen

 • Hærland IL er opptatt av å være et synlig idrettslag i lokal- og nærmiljøet. Være en klubb som ALLE skal føle og oppleve en tilhørighet til. Vi skal være godt synlig med oppslag i media, sosiale kanaler samt idrettslagets hjemmeside
 • Rekruttere flere medlemmer – øke antall medlemmer med 10% i 2016

Anlegg

 • Sikre framtidig bruk av idrettsanleggene

HANDLINGSPLAN

Handlingsplanen bryter opp målene og beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og detaljert hvem som skal gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser for å oppnå målene. Det utarbeides årlige handlingsplaner som en del av budsjettprosessen/budsjettarbeidet. Handlingsplanene oppdateres årlig. Styreleder er ansvarlig for at handlingsplanen blir utarbeidet og fulgt opp. Hva har vi fått til? Hva må gjøres annerledes? Hvordan ligger vi an i forhold til hovedmålet vårt?

Handlingsplan legges ved virksomhetsplanen.

ORGANISERING

En virksomhetsplan bør brukes som et styringsredskap for idrettslaget. Den er bygd opp og støtter seg til virksomhetsplanen i forbundet. Ved siden av å være et styringsredskap som sikrer en helhetlig tanke- og arbeidsprosess, vil en slik plan, hvis brukt aktivt og gjort levende for medlemmene i organisasjonen, også kunne fungere som grunnlag for synliggjøring og markedsføring av vår idrett overfor lokalsamfunnet, lokale myndigheter og næringslivet.

En virksomhetsplan er ikke å se på som en organisasjonsplan eller klubbhåndbok. Et slikt verktøy er ment å utarbeides på bakgrunn av og på siden av virksomhetsplanen.

Hærland ILs grupper ivaretar drift og vedlikehold av anleggene de benytter

Handlingsplanen skal evalueres og justeres hvert år. Det gamle og nye styret kommer sammen i felles styreseminar etter årsmøte, for å gjennomgå planen og forankre den i hele idrettslaget.